بالا عریض

بالا

وسط عریض

پایین عریض -بالا

پایین

پایین عریض پایین